Số 157/TB-TTDVVL ngày 08/7/2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận về việc Thông báo về việc tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

  • 10/07/2024
  • 29