Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm gia lai

  • 29/11/2016
  • 7378

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng và nhiệm vụ:

A. Chức năng:

-    Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động;

-    Thu thập, phân tích,cung cấp thông tin về thị trường lao động;

-    Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

-    Tổ chức đào tạo nghề thuộc lĩnh vực việc làm tại địa phương

B. Nhiệm vụ:

1.  Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a.  Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b.  Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c.  Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d.  Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.  Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a.  Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b.  Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c.  Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d.  Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3.  Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4.  Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5.  Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6.  Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7.  Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8.  Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9.  Tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm.

10. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

CÁC PHÒNG BAN

1.Chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính – Tổng hợp:

-    Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được lãnh đạo Trung tâm giao;

-    Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ;

-    Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm ban hành các nội quy, quy chế và kiểm tra việc thực hiện các nội, quy quy chế đã ban hành;

-    Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm; lập dự toán, kế hoạch mua sắm bổ sung, sữa chữa, nâng cấp, quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước;

-    Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm;

-    Thực hiện công tác hành chính - quản trị đáp ứng các yêu cầu hoạt động thường xuyên của Trung tâm;

-    Phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cơ quan;

-    Báo cáo định kỳ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; báo cáo đột xuất cho các cơ quan quản lý chức năng;

-    Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao;

-    Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc giao

2.Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm:

-    Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Trung tâm giao;

-    Tổ chức thực hiện chương trình việc làm của tỉnh theo kế hoạch được Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao hàng năm;

-    Tư vấn học nghề cho người lao động về ngành nghề, trình độ đào tạo, nơi đào tạo phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

-    Tư vấn việc làm cho người lao động, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; các kỹ năng khi thi tuyển; tự tạo việc làm trong nước và ngoài nước;

-    Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng lao động và phát triển việc làm;

-    Tư vấn về chính sách, Pháp luật lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

-    Cung ứng lao động đã được lựa chọn thông qua hồ sơ tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động;

-    Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn người lao động đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

-    Phối hợp với phòng Đào tạo – Thông tin thị trường lao động để thực hiện việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin thị trường lao động và gắn với đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động;

-    Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm và thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc giao;

-    Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc giao.

3.Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo – Thông tin thị trường lao động

-    Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Trung tâm giao;

-    Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, tổ chức các lớp dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tư vấn về học nghề cho người lao động; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm của người lao động và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật

-    Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người lao động; thực hiện công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp dạy nghề và các lớp ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm tư vấn giới thiệu việc làm;

-    Thực hiện việc quản lý giáo viên hợp đồng, quản lý học viên trong thời gian lên lớp, phối hợp phòng Tài chính – Tổng hợp để quản lý học viên ở nội trú và thu học phí;

-    Quản lý trang thiết bị, máy móc, vật tư dạy nghề;

-    Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động bao gồm: Nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của từng vùng và cả nước;

-    Xây dựng kế hoạch và phối hợp các phòng chuyên môn của Trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm; thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm giao;

-    Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc giao

4.Chức năng, nhiệm vụ của phòng Bảo hiểm thất nghiệp

-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

-    Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ, trả kết quả cho người lao động; cập nhật thông tin hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào phần mềm bảo hiểm thất nghiệp; tư vấn việc làm, học nghề và tình trạng việc làm của người lao động; thẩm định bước 01 hồ sơ hưởng TCTN; tuyên truyền chính sách BHTN;

-    Thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; lập quyết định và trình ký hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Lãnh đạo Sở Lao động – Thương Binh và Xã Hội ký duyệt; nhận lại hồ sơ sau ký duyệt; lập danh sách và chuyển quyết định hưởng TCTN cho cơ quan BHXH Tỉnh;

-    Thu thập nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh học nghề để tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ đang hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; tư vấn việc làm, học nghề và theo dõi tình trạng việc làm của NLĐ;

-    Lưu trữ hồ sơ BHTN, báo cáo tổng hợp; đối chiếu số liệu với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan; cập nhật thông tin liên quan đến chính sách BHTN lên website của đơn vị;

-    Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc giao.

Liên hệ các hòng chức năng:

- Phòng Tư Vấn - Giới Thiệu việc làm:     02693.824.228 - Email vieclamgialai059@gmail.com 

- Phòng Đào Tạo- Thông Tin Thị Trường Lao Động:      02693.609.192 Email: dtttttld.ttdvvl@gmail.com

- Phòng Bảo Hiểm  Thất Nghiệp:    02693.823.467 Email: bhtngialai@gmail.com 

- Phòng Tài Chính Tổng Hợp:     02693.500.015 Email: tcth.ttdvvl@gialai.gov.vn