Quyết định số 01/2012QĐ-UBND ngày 04/11/2012 của UBND tỉnh quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH 01/2012/QĐ-UBND VỀ QUY ĐỊNH THIẾT LẬP, QUẢN LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TRANG, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH GIA LAI