BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ THÁNG 9 NĂM 2019 (10/9/2019)

  • 16/09/2019
  • 86

 

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 11 tháng 9 năm 2019

     BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

                       ĐỊNH KỲ THÁNG 9 NĂM 2019 (10/9/2019)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 79 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 02 doanh nghiệp

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 77 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước:

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 318 người

        LĐ đã qua đào tạo: 170 người (ĐH: 38, CĐ: 46, TC: 65, CNKT: 21)

        LĐPT: 148 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh: 125 LĐPT

     - Ngoài nước: 400 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 39 lượt người.

- Số lao động được tư vấn: 45 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 32 người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 11 người

+ Nữ: 4 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 7 người

+ Lao động phổ thông: 4 người

- Số LĐ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp sau phiên GDVL: 12 người.

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 0 người.

III. Đánh giá chung:

  1. Về phía doanh nghiệp:

      - Phiên GDVL tháng 9 doanh nghiệp tuyển dụng đa dạng vị trí việc làm nhưng có ít vị trí thu hút người lao động đến tham gia phỏng vấn trực tiếp, chủ yếu lao động phỏng vấn tại doanh nghiệp trong ngày diễn ra Phiên GDVL.

      - Một số vị trí khác của các công ty ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng như: Kế toán, Nhân viên kinh doanh, bán hàng, kỹ thuật, trực tổng đài, phục vụ, công nhân,…

2.  Về phía người lao động:

- Số lượng lao động cần tìm các công việc văn phòng và giờ hành chính chiếm đa số, tuy nhiên trong ngày diễn ra Phiên GDVL lại không có doanh nghiệp phỏng vấn các vị trí này cho nên lao động phỏng vấn tại doanh nghiệp với các vị trí phù hợp.

- Từ những lý do trên tỷ lệ kết nối ở mức trung bình so với các Phiên GDVL gần đây (11 người).

 

             

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

P.TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

 

              Nguyễn Xuân Thời             

 

<__