KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM HUYỆN KÔNG CHRO NGÀY 28/10/2019

  • 04/11/2019
  • 470

 

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 31 tháng 10 năm 2019

     BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

LƯU ĐỘNG HUYỆN KONG CHRO NĂM 2019 (28/10/2019)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 167 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 01 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 02 công ty XKLĐ

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 164 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước:

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 788 người

        LĐ đã qua đào tạo: 337 người (ĐH: 62, CĐ: 92, TC: 145, CNKT: 38)

        LĐPT: 451 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh: 700 LĐPT

     - Ngoài nước: 422 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 212 lượt người.

- Số lao động được tư vấn: 224 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 15 người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 15 người

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 03 người.

III. Đánh giá chung:

     - Trong Phiên GDVL Lưu động tại huyện Kông Chro, với sự quan tâm của các cấp, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyền truyền sâu rộng; qua đó đã thu hút được số lượng lớn lao động đến tham gia.

- Phiên GDVL lưu động tại huyện Kông Chro với số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng đông đảo, có nhiều vị trí việc làm và đa dạng ngành nghề, thích hợp với số lao động trên địa bàn tìm việc nên nhiều thuận lợi trong công tác phỏng vấn và tuyển dụng. Đặc biệt có 01 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 02 công ty xuất khẩu lao động tham gia trực tiếp nên buổi phỏng vấn diễn ra sôi nổi.

- Các công việc tuyển dụng tại phiên GDVL lưu động lần này chủ yếu là Nhân viên kinh doanh, Kế toán, bán hàng, kỹ thuật, phục vụ, giao hàng,…lao động phổ thông làm tại các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai,…với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

2.  Về phía người lao động:

Phiên GDVL huyện Kong Chro là phiên có số lượng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số đến tham gia phỏng vấn chiếm đa số, thích hợp với công việc và có nhiều thuận lợi về đi lại làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Cùng với các đoàn thể bàn bạc, thống nhất trong công tác phối hợp tuyên truyền; do vậy, người lao động biết đến Phiên GDVL lưu động của Trung tâm nhiều nên số lao động đến tham gia đăng ký tìm việc và phỏng vấn tương đối tốt, tỷ lệ kết nối ở mức trung bình (15 lao động trong nước, 3 lao động đăng ký XKLĐ).

 

          BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

   P.TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thời

 

 

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Quỳnh Em