CÔNG VĂN 910 CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  • 23/04/2020
  • 280