BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ THÁNG 07 NĂM 2020 (10/7/2020)

  • 21/07/2020
  • 147

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2020

     BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

ĐỊNH KỲ THÁNG 7 NĂM 2020 (10/7/2020)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 60 đơn vị, trong đó:

     - Không có doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp, lý do Sàn đang sửa chữa nên chỉ kết nối phỏng vấn tại doanh nghiệp.

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 60 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước: 695 người

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 295 người

        LĐ đã qua đào tạo: 137 người (ĐH: 19, CĐ: 40, TC: 52, CNKT: 26)

        LĐPT: 158 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh: 400 người

     - Ngoài nước: 400 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 6 người.

- Số lao động được tư vấn: 6 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 12 lượt người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 5 người

+ Nữ: 2 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 2 người

+ Lao động phổ thông: 3 người

     + Số LĐ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp sau phiên GDVL: 3 người.

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 0

III. Đánh giá chung:

     - Phiên GDVL tháng 7 năm 2020 hoạt động xã hội đã trở lại bình thường, doanh nghiệp cũng bắt đầu tuyển dụng lại, tăng dần so với các phiên GDVL tháng trước.

      - Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu của các doanh nghiệp trong phiên GDVL tháng 7 chủ yếu là các ngành nghề như: Kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh, kế toán, bán hàng, công nhân, phục vụ,…

      - Người lao động bắt đầu tìm công việc mới sau kỳ nghỉ dịch nên tỷ lệ chuyển đổi công việc nhiều hơn tuy nhiên số lượng tìm được công việc phù hợp vẫn chưa nhiều, nguyên nhân vì số lượng công việc thu hút và phù hợp với lao động lại rất ít. Do đó, tỷ lệ kết nối thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (5 người).

 - Sàn giao dịch việc làm đã chủ động trong công tác đưa thông tin thị trường lao động, vị trí tuyển dụng trên trang Web và Facebook của trung tâm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều hình thức lựa chọn, đăng ký phỏng vấn.

 

         

 

 

 

 

  

 

 

BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

    TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

      Nguyễn Xuân Thời