Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra tay nghề đợt 2 năm 2020 ngành sản xuất chế tạo

  • 27/08/2020
  • 358
 
         Từ ngày 04/08 đến ngày 07/08/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề cho người lao động đạt yêu cầu qua Vòng 1 - Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo Đợt 2 năm 2020; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kiểm tra và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi một số nội dung như sau:                  
          1. Kết quả kiểm tra tay nghề:

  Người lao động xem kết quả thi tại đây.

 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

  Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại đây

         3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề Đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

                                                                                                                       TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC