Công văn 1355/SLDTBXH-LDVL V/V hướng dẫn triển khai hỗ trợ kinh phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

cv 1355/SLDTBXH-LDVL hướng dẫn triển khai hỗ trợ kinh phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng