QUYẾT ĐỊNH SỐ 788/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH & XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

  • 13/10/2020
  • 37

QUYẾT ĐỊNH SỐ 788 VV PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI GIA LAI