Số: 1355 /SLĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn triển khai hỗ trợ kinh phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  • 23/10/2020
  • 111

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY==>: Số: 1355 /SLĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn triển khai hỗ trợ kinh phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài