Công văn 2452/UBND-VHXH V/v tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ chưa thiết yếu để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Pleiku

  • 21/07/2021
  • 1372