Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gồm những gì?

  • 16/03/2023
  • 289

Dân sinh) - Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Gia Lai, tôi muốn được hỗ trợ học nghề pha chế đồ uống, xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh Đắk Lắk cho thuận tiện việc đi lại có được không? Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm những giấy tờ gì?

dkbhtn_IHAF

Ông Nguyễn Văn Minh ở tỉnh Gia Lai hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Gia Lai, tôi muốn được hỗ trợ học nghề pha chế đồ uống, xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh Đắk Lắk cho thuận tiện việc đi lại có được không? Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm những giấy tờ gì?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

  Như vậy, ông Nguyễn Văn Minh đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Gia Lai vẫn có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh Đắk Lắk, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề thực hiện theo quy định nêu trên.

Cục Việc làm