Công văn số 1682/SLĐTBXH-CSLĐ V/v tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký dự thii tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành dóng tàu năm 2023

  • 19/09/2023
  • 847