Giới thiệu về sàn giao dịch

  • 06/11/2023
  • 1252

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM GIA LAI

I. Giới thiệu về sàn giao dịch:

1. Mục đích tổ chức:

 Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động được gặp gỡ, tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm, để người lao động lựa chọn những công việc làm và nghề nghiệp phù hợp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Các hoạt động tại Sàn giao dịch việc làm:

- Tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động: Trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài cho người lao động và người sử dụng lao động;

- Tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo phỏng vấn trực tiếp người lao động tại Sàn; phỏng trực tuyến;

- Tư vấn học nghề, chính sách liên quan đến quan hệ lao động, việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động;

- Tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm hiệu quả (kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ…)

- Tiếp nhận đăng ký tìm việc làm, đăng ký học nghề và ngoại ngữ  cho lao động khi tham gia xuất khẩu lao động; đăng ký tuyển dụng lao động.

3.Thành phần tham gia:

- Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có nhu cầu quảng bá thương hiệu, tuyển dụng nhân sự và tuyển sinh;

- Người lao động có nhu cầu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài; có nhu cầu học nghề, ngoại ngữ để tham gia đi làm việc nước ngoài;