Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Đơn vị

  • 29/11/2016
  • 4835

1.  Phòng Dịch vụ việc làm, 02 bộ phận:

a. Tìm việc làm- Tuyển dụng:

- Đt: 02693.824.228

- Email vieclamgialai059@gmail.com ,

b. Đào tạo - Thông tin thị trường lao động:

- Đt: 0842224455

- Email: dtttttld.ttdvvl@gmail.com

2.  Phòng Tài Chính Tổng Hợp, 02 bộ phận:

a.  Bảo Hiểm  Thất Nghiệp:

- Đt: 02693.823.467

- Email: bhtngialai@gmail.com

b.  Tài Chính Tổng Hợp:

- Đt: : 02693.500.015

- Email:tcth.ttdvvl@gialai.gov.vn