Báo cáo kết quả Phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 4 năm 2021 - Ngày 10/4/2021

  • 13/04/2021
  • 139

 

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 13 tháng 4 năm 2021

     BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2021 (10/4/2021)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 104 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 01 doanh nghiệp

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 103 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước:

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 979 người

        LĐ đã qua đào tạo: 357 người (ĐH: 38, CĐ: 90, TC: 63, CNKT: 166)

        LĐPT: 622 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh: 920 người

     - Ngoài nước: 354 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 30 người.

- Số lao động được tư vấn: 46 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 35 lượt người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 8 người

+ Nữ: 1 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 4 người

+ Lao động phổ thông: 4 người

     + Số LĐ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp sau phiên GDVL: 13 người.

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

III. Đánh giá chung:

     - Phiên GDVL tháng 4 năm 2021 có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thu hút lao động phỏng vấn nên số lượng lao động đến tham gia sôi nổi hơn các phiên giao dịch đầu năm.

      - Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu của các doanh nghiệp trong phiên GDVL tháng 4 chủ yếu là các ngành nghề như: Văn phòng, kế toán, bán hàng, giáo viên, công nhân, lái xe, giao hàng,...

        Do đó, tỷ lệ kết nối cao hơn các tháng của quý I/2021.

 - Sàn giao dịch việc làm đã chủ động trong công tác đưa thông tin thị trường lao động, vị trí tuyển dụng trên trang Web và Facebook của trung tâm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều hình thức lựa chọn, đăng ký phỏng vấn.

 

         

 

 

 

 

  

 

 

BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

    TRƯỞNG BAN

 

 

 

      Nguyễn Xuân Thời