Quy trình giải quyết hồ sơ của Người lao động theo Quyết định Số: 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  • 22/07/2021
  • 2821

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

1.Mẫu số 7 - Đơn đề nghị hỗ trợ

 2.QUYẾT ĐỊNH 23 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19