CÔNG VĂN 1426/THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA KHÓA 5 (NĂM 2023-2024) - BỔ SUNG

  • 05/09/2023
  • 943

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Fachvermittlung THÔNG NGÀNH KHÓA CHLB "Ba Dự dưỡng viên tương Thực hiện viên Nam trở động ngoài nước (GIZ) quan ứng Việt Nam khoa (bao nước thông cùng Tuyển chọn học CHLB Đức" giữa Cục Quản việc người CHLB Đức trong ngành Thông dưỡng động chung viên điều Đức. bền vững, tiếng Đức hợp tháng 7/2024, Đức chuyên ngành trình phong tháng ngoài ứng viên còn được học tiếng hóa, pháp luật Đức. viên còn được vào thời điểm nhận) vào được VNĐ, phí tiền địa điểm (khoảng chức sức khỏe tổng máy bay sang Đức. ngoài quy cảnh,'

Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản