CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 23/01/2024
  • 269

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

2. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm;

- Phòng Thông tin thị trường lao động;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;