Bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn người lao động thực hiện chính sách BHTN trực tuyến 02/04/2024

Nhằm giúp người lao động không phải mất thời gian đến trực tiếp Trung tâm để thực hiện nộp thủ tục hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.